ĐÀO TẠO

29
tháng 06
2016

XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI WEB SERVICE

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về Web Service. Qua đó cung cấp cho học viên các bài hướng dẫn thực hành để phát triển web service sử dụng ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng ASP.NET Web API, RESTful trên công cụ Visual Studio 2013, tương tác hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012.
 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn Tất Chương Trình, Học Viên Đủ Khả Năng :
- Hiểu được nguyên tắc hoạt động Web Service.
- Nắm được cấu trúc, chức năng và tự xây dựng dự án Web Service hoàn chỉnh.
- Triển khai Web Service lên server.
- Triển khai và ứng dụng được các công nghệ LINQ, Entity Framework, Web API, RESTful, WCF, JSON.
- Xây dựng ứng dụng Web/Windows tương tác Web Service.
- Xây dựng ứng dụng di động tương tác Web Service.
- Xây dựng ứng dụng tương tác Web Service với các Web Service khác.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự trên 80% số buổi học và nộp đồ án cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Firewall, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Đã có kiến thức C# căn bản (chương trình Easy C#).
- Đã có kiến thức lập trình Web ASP.NET C#.
- Đã có kiến thức lập trình Android cơ bản.

TÀI LIỆU HỌC

- Giáo trình thực hành Tiếng Việt do Nhất Nghệ biên soạn. 

NỘI DUNG HỌC

Bài 1 - Giới thiệu về Web Service

- Giới thiệu công nghệ, đặc điểm Web Service
- Giới thiệu, các loại Web Service
- Kiến trúc của Web Service
- Các thành phần của Web Service
- An toàn cho Web Service
- Xây dựng và sử dụng một Web Service đơn giản
- Tích hợp dịch vụ Web Service theo chuẩn

Bài 2 - Triển khai Web Service lên server

- Giới thiệu về IIS
- Hướng dẫn cách cài đặt, cấu hình IIS
- Hướng dẫn cách cấu hình để đưa Web Service lên IIS
- Giải pháp Bảo mật Web Service

Bài 3 - Web Service và LINQ

- Giới thiệu LINQ
- Kỹ thuật truy vấn dữ liệu: Query Syntax, Lambda Syntax.
- LINQ API
+ Các hàm mở rộng truy vấn nhiều thực thể: .Where(lambda), .OrderBy(lambda), .GroupBy(lambda), .Select(lambda)
+ Các hàm tổng hợp: .Sum(lambda), .Count(lambda), .Min(lambda), .Max(lambda), .Average(lambda).
+ Các hàm kiểm tra: .Contains(lambda), .Any(lambda), .All(lambda).
+ Các hàm phân trang: .Skip(lambda), .SkipWhile(lambda), .Take(lambda), .TakeWhile(lambda).
+ Truy vấn 1 thực thể: .Single(lambda), .First(), .Last().
- Tạo LINQ trong Web Service
- Tạo Web Method lấy dữ liệu từ LINQ
- Cung cấp dữ liệu từ Web Method đến Client.

Bài 4 - Web Service và Entity Framwork (EF)

- Giới thiệu ORM, Entity Framework.
- Mô hình làm việc với EF:
+ Code First
+ Model First
+ Database First
- Làm việc với CSDL theo mô hình Code First của EF:
+ Entity: Định nghĩa các lớp thực thể.
+ .DbContext: Xây dựng lớp ngữ cảnh CSDL.
+ Cấu hình kết nối CSDL.
- Entity Framework API: Thực hiện truy vấn với EDM, thêm, xóa, sửa trên Entity (CRUD)

Bài 5 - Tương tác dữ liệu JSON

- JSON là gì? Tạịi sao nên sử dụng JSON?
- Cú pháp JSON
- Cấu trúc xây dựng JSON.
- So sánh JSON với XML.
- Các dạng JSON: object, array, value, string, number
- Hướng dẫn cách tạo JSON bằng .Net Web Service
- Phân tích dữ liệu JSON

Bài 6 - ASP.NET Web API

- Giới thiệu về ASP.NET Web API
- Các loại API Action: GET (1, N), POST, PUT, DELETE
- Khởi tạo và cấu hình Web API
- Xây dựng Web API với Entity Framework
- Gọi API Action với JSON và C#
- Xây dựng ứng dụng client kết nối Web API
- Sử dụng Web API cho ứng dụng web
- Sử dụng Web API cho ứng dụng windows

Bài 7 - Tương tác dữ liệu giữa ứng dụng với Web Service

- Hướng dẫn xây dựng Web Service dùng API RESTful Service
+ Giới thiệu cơ bản về RESTful Service
+ Các nguyên tắc cơ bản để tạo ra RESTful Service
- Định dạng JSON lấy dữ liệu từ Web Service về cho ứng dụng trên thiết bị di động
- Sử dụng Web Service trong Android
+ Đọc file JSON từ Web Service
+ Gửi dữ liệu JSON lên Web Service theo phương thức POST
- Demo phần mềm xem giá vàng, ngoại tệ, thời tiết

Bài 8 - Tương tác dữ liệu giữa Web Service với Web Service

- Giới thiệu kiến trúc WCF Service
- Tạo và sử dụng WCF Service
- Giới thiệu một số API thông dụng của Google (YouTube API, Map API), Microsoft, Facebook, …
- Thực hiện lấy dữ liệu từ các Web service khác
- Xây dựng ứng dụng

Bài 9 - Đồ án Web Service