ĐÀO TẠO

29
tháng 06
2016

QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT SQL SERVER 2014

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học tập trung vào việc lên kế hoạch cho việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống SQL server 2014 trên mô hình mạng client/server (Windows Server 2012). Sử dụng các tính năng và công cụ để quản trị và bảo trì cơ sở dữ liệu trên SQL Server 2014 nhằm đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu của một tổ chức luôn sẵn sàng hoạt động với hiệu quả tối ưu nhất.
 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Lập kế hoạch cho việc cài đặt triển khai SQL Server 2014
- Sử dụng công cụ SQL Server Management Studio và sqlcmd để quản trị SQL Server.
- Tổ chức và lưu trữ cơ sở dữ liệu trên SQL Server
- Tìm hiểu các cơ chế backup, lập chiến lược sao lưu cơ sở dữ liệu.
- Khôi phục cơ sở dữ liệu dựa trên một số các tình huống sự cố xảy ra trên cơ sở dữ liệu đang hoạt động.
- Bảo mật, cấp phát quyền truy cập và thao tác trên CSDL cho user
- Giám sát hiệu năng SQLServer nhằm phát hiện những tác vụ, lệnh gây quá tải cho CPU, RAM,
- Tìm hiểu nguyên nhân và xử lý các sự cố lỗi trên hệ thống
- Xây dựng cơ chế sửa chữa tự động, lập cảnh báo khi có sự cố.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

* Tham dự đầy đủ số buổi học, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trung Tâm Đào Tạo CNTT Firewall, có giá trị Toàn Quốc.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

- Học viên đã có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu.

TÀI LIỆU HỌC

 

NỘI DUNG HỌC

Module 1 - Introduction to SQL Server 2014 Database Administration

+ Database Administration Overview
+ Introduction to the SQL Server Platform
+ Database Management Tools and Techniques

Module 2 - Installing and Configuring SQL Server 2014

+ Planning SQL Server Installation
+ Installing SQL Server 2014
+ Post-Installation Configuration

Module 3 - Working with Databases and Storage

+ Introduction to Data Storage with SQL Server
+ Managing Storage for System Databases
+ Managing Storage for User Databases
+ Moving Database Files
+ Configuring the Buffer Pool Extension

Module 4 - Planning and Implementing a Backup Strategy

+ Understanding SQL Server Recovery Models
+ Planning a Backup Strategy
+ Backing up Databases and Transaction Logs
+ Using Backup Options
+ Ensuring Backup Reliability

Module 5 - Restoring SQL Server 2014 Databases

+ Understanding the Restore Process
+ Restoring Databases
+ Advanced Restore Scenarios
+ Working with Point-in-Time Recovery

Module 6 - Importing and Exporting Data

+ Introduction to Transferring Data
+ Importing and Exporting Table Data
+ Copying or Moving a Database

Module 7 - Monitoring SQL Server 2014

+ Introduction to Monitoring SQL Server
+ Dynamic Management Views and Functions
+ Performance Monitor

Module 8 - Tracing SQL Server Activity

+ Tracing SQL Server Workload Activity
+ Using Traces

Module 9 - Managing SQL Server Security

+ Introduction to SQL Server Security
+ Managing Server-Level Security
+ Managing Database-Level Principals
+ Managing Database Permissions

Module 10 - Auditing Data Access and Encrypting Data

+ Auditing Data Access in SQL Server
+ Implementing SQL Server Audit
+ Encrypting Databases

Module 11 - Performing Ongoing Database Maintenance

+ Ensuring Database Integrity
+ Maintaining Indexes
+ Automating Routine Database Maintenance

Module 12 - Automating SQL Server 2014 Management

+ Automating SQL Server Management
+ Implementing SQL Server Agent Jobs
+ Managing SQL Server Agent Jobs
+ Managing Job Step Security Contexts
+ Managing Jobs on Multiple Servers

Module 13 - Monitoring SQL Server 2014 by Using Alerts and Notifications

+ Monitoring SQL Server Errors
+ Configuring Database Mail
+ Configuring Operators, Alerts, and Notifications

Module 14 - Introduction to High Availability in SQL Server 2014 

+ High Availability Concepts and Options in SQL Server 2014 
+ Log Shipping

Module 15 - Clustering with Windows Server and SQL Server 2014 

+ Introduction to Windows Server Failover Clustering
+ SQL Server AlwaysOn Failover Cluster Instances

Module 16 - Replicating Data 

+ SQL Server Replication 
+ Planning Replication